abrsir

MD ABDUR RAHMAN

Sr. Instructor | Anttech

[ Associate Professor, Jahangirnagar University
Associate Professor Department of Mathematics &
IT Consultant (US Projects) ]

faisalsir

FAISAL N. NABI

Lead Developer, Instructor
Anttech
faisalsir

TANVIR HASAN

System Analyst, Instructor
Anttech
MD. SYED KABIR

MD. SYED KABIR

consultant
Anttech
KAWSAR AHMED

KAWSAR AHMED

Instructor | Anttech